SAXS1051 Kulttuurin tutkimuksen erikoistumisjakso (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kultturin tutkimuksen erikoistumisjaksossa sovelletaan kirjallisuuden tulkinnan välineitä erilaisiin kaunokirjallisuuden tekstityyppeihin tai muihin kirjallisuuden tai kulttuurin lajeihin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen työ ja esitelmä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-osaa tehdä pienimuotoisen kirjallisen tutkimuksen ja suullisen esitelmän kultuurin tutkimuksen aihepiiristä sekä keskustella ryhmässä tutkimuksestaan ja sen tuloksista
-tuntee ja osaa soveltaa tutkimuksensa kannalta tarkoituksenmukaisia tulkinnan ja analyysin menetelmiä, esim. vertailla kaunokirjallisuuden ja elokuvan ilmaisun erikoispiirteitä, mahdollisuuksia ja funktioita

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde