SAXS1050 Korpustutkimuksen erikoistumisjakso (5–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään korpustutkimuksen metodologiaan ja sovelletaan hankittua osaamista opinnäytetyössä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät, seminaarikeskustelut ja oma tutkimusprosessi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee saksankieleen kohdistuvaa korpustutkimusta
- osaa laatia tutkielman korpusmenetelmää hyödyntäen
- osaa antaa rakentavaa palautetta toisten korpuspohjaisiin tutkielmiin liittyen tutkielmaprosessin eri vaiheissa.

Esitietojen kuvaus

SAXA033 Apuvälineitä asiantuntijatyöhön

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde