KOPS1004 Kielen ja sisällön integrointi opetuksessa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään erilaisiin opetusmuotoihin, joiden tavoitteena on kielen ja sisällön samanaikainen oppiminen ja opettaminen. Tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään erilaisia kieltä ja sisältöä integroivia opetusmuotoja ja niihin liittyvää keskustelua sekä yhteiskunnallis-poliittisten että kielen tutkimuksen piirissä tapahtuneiden kehityskaarien näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan kielen ja sisällön integrointia puhutun ja kirjoitetun kielen näkökulmasta, mm. genren ja tiedonalan vaikutuksesta käytettyihin kielellisiin ilmauksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, lukupiiri, ryhmätyöskentely, projektityö

Kurssin suorittamiseksi ei ole muuta vaihtoehtoa tarjolla, sillä tämä kurssi pohjaa pitkälti ryhmätöihin ja erilaisiin aineistotyöpajoihin.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoilla, pienimuotoinen ryhmäprojekti ja sen esittely sekä kirjallinen raportti.

Arvosanakohtaiset kriteerit annetaan kirjallisena kurssin ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija

- tuntee kielen tutkimuksen teorioita ja metodeja, joilla kielen ja sisällön intergrointia perustellaan
- osaa pohtia kielen ja sisällön suhdetta suhteessa eri opetusmuotoihin, kuten kielikylpy, vieraskielinen aineenopetus, S2-opetus ja ensikielellä annettava aineenopetus
- ymmärtää, miten sisältöpohjainen opettaminen ja oppiminen haastaa kieli- ja oppimiskäsityksiä
- ymmärtää genren ja tiedonalan vaikutuksen kielikäytänteisiin

Lisätietoja

Läsnäolopolitiikka: 100 %

Esitietojen kuvaus

On suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut kurssin KLSA124 / KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

Oppimateriaalit

Lista luettavista artikkeleista jaetaan kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde