MONS1100 Auktorisoidun kääntäjän toimintavalmiudet (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Perehdytään lakiin ja asetukseen auktorisoidusta kääntäjästä, Opetushallituksen määräykseen auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteista sekä auktorisoitua kääntämistä ohjaaviin muihin lakeihin. Perehdytään eri asiakirjalajeja koskeviin säädöksiin ja laatimisohjeisiin. Perehdytään kääntämisen eettisiin periaatteisiin ja kääntäjän oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen.

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille, verkkotyöskentely ja tentti.

Arviointiperusteet

Verkkotyöskentely ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää auktorisoidun kääntämisen työprosessin kaikki vaiheet. Hän tuntee auktorisoidun kääntämisen periaatteet ja auktorisointia koskevan lainsäädännön sekä tiedostaa ammattiroolinsa ja vastuunsa.

Lisätietoja

Opintojakso on suoritettava vähintään arvosanalla 4, jotta se voidaan sisällyttää auktorisoidun kääntäjän tutkintoon vaadittaviin opintoihin.

Esitietojen kuvaus

Kandidaatin tutkinto

Oppimateriaalit

1. Laki auktorisoiduista kääntäjistä 1231/2007.
2. Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä 1232/2007.
3. Opetushallituksen määräys Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet, OPH 31/011/2007. http://www.opetushallitus.fi
4. Hietanen, Kaarina: Virallinen kääntäjä paljon vartijana. 2005 (soveltuvin osin, n. 100 s.).
5. Auktorisoidun käännöksen laatimisohjeet.

Muu kirjallisuus:
6. Ingo, Rune: Konsten att översätta. 2007 (soveltuvin osin).
7. Muu oheiskirjallisuus opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde