SAXS031 Suullinen ja kirjallinen viestintä (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan reseptiivisiä ja produktiivisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä ryhmätyötaitoja mm. journalistiikan tekstilajien ja (populääri)tieteellisten tekstien välityksellä. Produktiivinen tekstinkäsittely perustuu sisällöllisesti johonkin alkutekstiin ja keskusteluun ja siihen liitetään erilaisia kommunikatiivisia ja tekstilajikohtaisia aspekteja (esim. kommentti, tiivistelmä, kirje, lukijakirje, vertailu, reportaasi jne.), analysoidaan argumentointia ja diskursiivisia rakenteita.

Suoritustavat

kontaktiopetus

Arviointiperusteet

Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (väh. 80 %).
Kirjalliset tuotokset (70 %), aktivisuus opetuksessa ja suulliset tuotokset (30 %)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• analysoida erityyppisiä tekstejä erilaisista ajankohtaisista aihepiireistä (esim. saksankielisten maiden yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevat aiheet)
• johtaa keskustelua ja osallistua siihen eri rooleissa
• tuottaa erilaisia kirjallisia tekstilajeja
• argumentoida vakuuttavasti sekä suullisesti että kirjallisesti

Oppimateriaalit

Optimassa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde