SAXS1052 Kieli ja yhteiskunta (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Syventyminen (saksan) kielen muodostumiseen ja kehitykseen sekä puhutun ja kirjoitetun saksan kielen sosiaalisiin rakenteisiin, kielelliseen variaatioon ja muutokseen sosiolingvistiikan ja kielihistorian teorioita apuna käyttäen.

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu. Kotitentti.

Arviointiperusteet

Kotitentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-nimetä saksan kielen kehityksen eri vaiheet,
-kuvailla saksan kielen keskeisten kehitysvaiheiden pääpiirteet,
-tunnistaa 1900-luvun poliittisten tapahtumien vaikutuksia saksan kieleen,
-tunnistaa alueiden, ajan, sosiaalisten ryhmien ja viestintätilanteiden vaikutuksia (saksan) kieleen
-eritellä sosiaaliset ryhmät, jotka aiheuttavat kielellistä variaatiota
-soveltaa sosiolingvistiikan tärkeimpiä tutkimusmenetelmiä.

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista teoksista:
1. Schmidt, Wilhelm: Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. 8. Auflage. 2000.
2. Stedje, Astrid: Deutsche Sprache gestern und heute. 6. Auflage. 2007.
3. Löffler, Heinrich: Germanistische Soziolinguistik. 4. Auflage. 2010.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde