SAXS035 Kirjallisuus ja yhteiskunta muutoksessa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso johdattelee luennon ja esimerkkitekstien avulla Saksan kirjallisuuden kehitykseen, erityisesti 1700-luvulta nykyaikaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

Säännöllinen osallistuminen kontaktiopetukseen (80 %), suullinen esitelmä ja kirjallinen koe.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee saksankielisen kirjallisuushistorian tärkeimmät aikakaudet, suuntaukset ja tendenssit
- osaa liittää kaunokirjallisia ilmiöitä ja tendenssejä historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin yhteyksiinsä
- osaa luokitella historiallisesti kaunokirjallisia tekstejä muodon ja sisällön perusteella
- osaa pitää suullisen esitelmän kaunokirjallisesta teoksesta ja johtaa keskustelua sen teemasta

Esitietojen kuvaus

Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I ja II tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Optimassa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde