SAXS1036 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan II (3–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija syventää kirjallisuuden tutkimuksen käsitteistön tuntemustaan sekä tulkinta- ja analyysitaitojaan ohjaajan kanssa sovittavan kirjallisuuden pohjalta. Analysoitavat teokset valitaan yhdeltä (3 op) tai kahdelta (5 op) aikakaudelta.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely ja ohjaajan kanssa sovittavat oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• on syventänyt ymmärrystään tekstin ja monilukutaidon käsitteistä
• osaa analysoida kirjallisuuden eri lajityyppejä kirjallisuudentutkimuksen käsitteistöä, näkökulmia ja menetelmiä hyödyntäen
• osaa dokumentoida ja reflektoida omaa luku- ja analyysikokemustaan
• osaa tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti saksankielisen alueen yhteiskuntaa, historiaa ja kulttuuria kaunokirjallisten tekstien valossa

Lisätietoja

Opiskelija voi suorittaa tämän kurssin osana syventäviä opintojaan 5 op:n laajuisena, mikäli hän ei ole suorittanut aineopinnoissa JY:n kurssia SAXA036.

Esitietojen kuvaus

SAXA1020 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde