KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sanakirjatutkimukseen, sanakirjan rakenteeseen ja sanakirjan laatimiseen, sanakirjan käyttöön ja sanakirjan rooliin vieraan kielen oppimisessa. Samalla kehittyvät tiedonhankinnan taidot, analyysitaidot ja itsenäisen työskentelyn taidot.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja ohjattu pienryhmätyöskentely. Kirjallinen työ.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoilla, lopputyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o tuntee sanakirjan eri osien määritelmät, sanakirjatyypit ja sanakirjan käyttötilanteet
o tuntee sanakirjan laatimisen, sen historian ja nykypäivän sanakirjatyön periaatteet
o tietää, miten sanakirjoja voidaan hyödyntää kielen oppimisessa ja opettamisessa sekä muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
o osaa verrata eri sanakirjoja ja arvioida niiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin ja -tilanteisiin.

Lisätietoja

Vaihtoehtoinen opiskelutapa saksan kielen ja kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijoille: Itsenäinen työskentely. Laaja kotitehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät Optimasta tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen

Oppimateriaalit

Kirjallisuus: Tyysteri, Laura, Lehtosalo, Kaisa (toim.) HYVÄ SANAKIRJA – TIETEELLISIÄ, KÄYTÄNNÖLLISIÄ JA EETTISIÄ NÄKÖKULMIA LEKSIKOGRAFIAAN. Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja 3. Kirjaa voi lukea osoitteessa https://www.doria.fi/handle/10024/103550.
Kirjallisuus vaihtoehtoiselle opiskelutavalle: Sovitaan tentaattorin kanssa, esim. BARZ, I. & SCHRÖDER, M.( 1996): Lernerwörterbuch in der Diskussion tai KORHONEN, J. (2001): Von der mono- zur bilingualen Lexikografie für das Deutsche tai ENGELBERG, S. & LEMNITZER, L. ( 2009, 4. Auflage): Lexikographie und Wörterbuchbenutzung.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde