KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Projektityöskentelyn temaattinen sisältö määräytyy hankkeen kokonaistavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä hankitaan ohjatusti ja vastuuopettajan tarkemman ohjeistuksen mukaisesti projektinhallinnan, tiedonhaun, tiimityön sekä raportoinnin ja tiedotuksen taitoja

Suoritustavat

Hankkeessa työskentely opintojakson alkaessa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Arviointiperusteet

Sovittu raportointi osuudesta hankkeessa (esim. raportti, blogiteksti, artikkeli tai osuus artikkelista).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on perehtynyt tutkimus- tai kehittämishankkeen teoreettiseen tai pedagogiseen taustaan
- hallitsee hankkeen kannalta keskeiset toimintatavat ja menetelmät
- osaa työskennellä tiimissä
- osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida itsenäisesti oman osuutensa hankkeessa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde