SAXS039 Tieteellisen kirjoittamisen työpaja (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Työpajassa kehitetään tieteellisen kirjoittamisen taitoja ja viimeistellään maisterintutkielman kieliasua. Opiskelija oppii tunnistamaan yksilöllisiä kehittymistarpeitaan, harjaantuu hiomaan tuottamaansa tieteellistä tekstiä saamansa palautteen pohjalta ja ottamaan vastuuta kielitaitonsa jatkuvasta kehittämisestä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen, oman maisterintutkielman kieliasun viimeistely opettajan palautteen perusteella.

Sivuaineopiskelijat, jotka eivät laadi saksankielistä maisterin tutkielmaa tai sivututkielmaa, kirjoittavat pääaineen maisterintutkielman aiheeseen liittyvän saksankielisen n.10 sivun pituisen tiivistelmän ja työstävät sitä kielellisesti opettajan palautteen perusteella.

Arviointiperusteet

Käsiteltävien tekstien viimeistely opettajan kommenttien perusteella.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy viimeistelemään tieteellistä saksankielistä tekstiään itsenäisesti apuvälineitä käyttäen.

Lisätietoja

Aloitetaan samanaikaisesti maisteriseminaarin kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde