MONS1001 Multimodaalinen diskurssintutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla opiskelija pohtii erilaisten merkitysten rakentamiskeinojen monikanavaisuutta ja -muotoisuutta sekä harjoittelee multimodaalisen aineiston analysointia.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, projektityö

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennolla, projektityön esittely ja siitä tehty kirjallinen raportti

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit jaetaan kurssin ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijat osaavat

- kriittisesti keskustella multimodaalisen diskurssintutkimuksen eri näkökulmista
- tarkastella merkitysten rakentumista multimodaalisesta näkökulmasta
- suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimusprojektin omavalintaisesta aiheesta

Lisätietoja

Läsnäolo: 100%

Esitietojen kuvaus

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)

APPLANG-opiskelijat: SOKS105 Introduction to Applied Language Studies for the Changing Society; SOKS1006 Key themes and questions in applied language studies; SOKS1007 Introduction to methodologies of applied language studies

LAGIC-opiskelijat: LACS1011 Introduction to Language and Discourse

Oppimateriaalit

Lista luettavista artikkeleista julkaistaan kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde