Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelman opinnot tarjoavat laaja-alaiset tiedot yhteiskunnasta, politiikasta, yhteiskuntatieteiden teorioista ja keskeisistä filosofisista käsitteistä sekä metodologisesta ajattelusta ja tutkimusmenetelmistä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelma antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä yhteiskunnallisten alojen työtehtävissä. Kandidaatin ohjelman opinnot tarjoavat kuvan työelämän rakenteista ja käytännöissä sekä auttavat muodostamaan käsityksen siitä, miten niihin voi vaikuttaa. Opinnoissa muodostetaan yhteiskuntatieteellistä ymmärrystä kansainvälistymisen eri puolista ja opetellaan tekemään yhteistyötä eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Päästäkseen yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelman tiettyyn opintosuuntaan, tulee opiskelijan suorittaa kyseisen maisteriohjelman opintosuunnan määrittelemät menetelmä- ja sisältöopinnot aineopinnoissa. Halutessaan opiskelija voi opiskella myös useamman opintosuunnan opinnot tai liittää opintosuuntakohtaisiin aineopintoihinsa muiden opintosuuntien sisältöjä oman kiinnostuksensa mukaisesti. Laitoksen tarjoamat temaattiset ja monitieteiset moduuliopintokokonaisuudet tarjoavat mahdollisuuden syventää tietämystä ja osaamista tiettyyn ilmiöön tai teemaan keskittyen.

Maisterivaiheen opintosuuntia yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella ovat filosofia, sosiologia, politiikka ja yhteiskuntapolitiikka. Opiskelija voi pyrkiä erillisen haun kautta myös laitoksen kansainväliseen Masters Programme in Development, Education and International Cooperation -maisteriohjelmaan. Filosofian aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat kandidaattiopintojensa aikana määrättyjä kasvatustieteen opintoja.

Osaamistavoitteet

Kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisia prosesseja ja rakenteita sekä poliittisia ajattelu- ja toimintamalleja.

Opiskelijalla on tutkimuksen tekemisen perusvalmiudet. Hän osaa arvioida ja soveltaa yhteiskuntatieteellistä tietoa kriittisesti. Hän osaa tunnistaa ja muotoilla tutkimuskysymyksiä, hakea kirjallista ja empiiristä tietoa sekä jäsentää ja arvioida valitsemalleen alalle olennaista tieteellistä keskustelua. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tutkielman, jossa hän käyttää aiheen kannalta olennaisia tutkimusmenetelmiä, soveltaa teoreettisia näkökulmia sekä tekee tuloksia koskevia päätelmiä. Opiskelija tuntee tutkimuksen tekemiseen liittyvät eettiset käytännöt ja kykenee soveltamaan hankkimaansa tietoa eettisesti kestävällä tavalla.

Opiskelija osaa työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä. Hän osaa myös ratkaista monimutkaisia tai ennakoimattomia ongelmia. Hän osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija kykenee toimimaan kansainvälisissä ympäristöissä ja yhteisöissä. Hänelle syntyy käsitys alansa työelämästä ja siellä tarvittavasta osaamisesta.

Ohjelman suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset aloittaa maisteriopinnot ja kehittyä valitsemansa tieteenalan asiantuntijaksi.

Rakenne

Valitse kaikki (103+ op)