TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla opetellaan perusasioita tilastollisen tutkimuksen vaiheista. Aluksi esitellään empiirisen aineiston hankintamenetelmiä ja miten mielenkiinnon kohteena olevia ominaisuuksia mitataan (muuttujat ja niiden mitta-asteikot). Tämän jälkeen käydään läpi yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailua graafisesti ja tunnusluvuin (esim. keskiarvo ja korrelaatiokerroin) ja näiden tulkintaa. Seuraavaksi tutustutaan tilastollisen päättelyn perusteisiin, kuten todennäköisyyslaskennan alkeisiin, satunnaismuuttujien jakaumiin perusjoukossa sekä tunnuslukujen ja testisuureiden jakaumiin. Varsinaisessa tilastollisessa päättelyssä esitellään estimoinnin perusteita ja keskeisiä tilastollisia testejä, joiden avulla tutkitaan esim. prosenttiosuuksien eroa, keskiarvojen eroa tai kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Opetellaan käyttämään myös vastaavia parametrittomia menetelmiä. Esitellään varianssi- ja regressioanalyysin perusteet.

Osaamistavoitteet

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija

  • ymmärtää tilastollisen tutkimuksen vaiheet ja peruskäsitteet
  • osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja tunnuslukujen avulla
  • osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa (opintojaksolla käsitellyissä) sovellustilanteissa
  • osaa arvioida ja tulkita tilastollisten testien ja analyysien tuloksia yksinkertaisissa (opintojaksolla käsitellyissä) sovellustilanteissa

Lisätietoja

Studying by the book.Further information in TIM homepage.

Esitietojen kuvaus

Matematiikan peruslaskutoimitusten (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku, neliöjuuri, toiseen korotus, prosentti) hyvää hallintaa sekä numeroilla että kirjaimilla. Vastaavien laskujen laskeminen laskimella.

Oppimateriaalit

Kärkkäinen & Högmander, Tilastomenetelmien peruskurssi, TILP150, Jyväskylän yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Syksy 2006, 4., uudistettu painos tai Syksy 2008 5. uudistettu painos.

Luento- ja muu oppimateriaali TIMissä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssitentin arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä. Arvosana-asteikko on opintojakson kotisivulla. Avoin yliopisto: Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään tentin maksimipistemäärästä vähintään 50 %. Määräpäivämääriin mennessä palautetuilla harjoitustehtävillä voi kerätä hyvityspisteitä, jotka lisätään hyväksytyn tentin pistemäärään. Harjoitustehtävistä saatavat pisteet ja niiden vaikutus loppuarvosanaan ilmoitetaan erikseen opetuksen yhteydessä.
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Lopputentissä arvosana määräytyy tentistä saadun pistemäärän perusteella. Arvosana-asteikko on kurssin kotisivulla. Avoin yliopisto: Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään tentin maksimipistemäärästä vähintään 50 %. Määräpäivämääriin mennessä palautetuilla harjoitustehtävillä voi kerätä hyvityspisteitä, jotka lisätään hyväksytyn tentin pistemäärään. Harjoitustehtävistä saatavat pisteet ja niiden vaikutus loppuarvosanaan ilmoitetaan erikseen opetuksen yhteydessä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
In the exam one should get at least half of the maximum points.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luento-opetus (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkko-opetus (6 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Verkko-opetus (vain englanninkielisille) (6 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
In the exam one should get at least half of the maximun points
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Exam in English. Based on the book Moore & McCaib (& Craig): Introduction to the practice of statistics. Further information in TIM homepage.

Oppimateriaalit:

The exams for foreign students are based on book Moore & McCaib (& Craig): Introduction to the practice of statistics (4th or 5th or 6th or 7th or 8th edition).

Other usefull books:

  • Aczel, A.D. ja Sounderpandian, J. Complete Business Statistics. McGraw-Hill, 2002.
  • Field, A. Discovering Statistics using SPSS. Third Edition. SAGE, 2009.
  • Moore, D.S., McCabe, G.P. ja Craig, B.A. Introduction to the Practice of Statistics. Sixth Edition. Freeman, 2009
  • Wonnacott, T.H. ja Wonnacott, R.J. Introductory Statistics. Wiley, 1990.
  • Zar, J.H.: Biostatistical Analysis. Prentice Hall, 1999.

Opetus