FILA170 Logiikka (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Klassinen lause- ja predikaattilogiikka:
- Syntaksi
- Luonnollisen päättelyn järjestelmä; keskeisimmät käsitteet: looginen ja deduktiivinen seuraus
- Semantiikka
- Keskeiset metateoreettiset tulokset


Ydinideat logiikan filosofiasta sekä eräistä keskeisistä ei-klassisista logiikoista

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä klassisen lause- ja predikaattilogiikan keskeiset käsitteet, tuntee todistamisen käsitteen, osaa kuvata keskeiset tulokset ja lähtökohdat sekä osaa laatia loogisen todistuksen standardilogiikassa. Opiskelija myös ymmärtää, miten tärkeimmät ei-klassiset logiikat eroavat klassisesta logiikasta sekä ymmärtää logiikan tutkimuksen merkityksen filosofiselle ajattelulle. Opiskelijan odotetaan opintojakson suoritettuaan kykenevän tulkitsemaan logiikan formalismeihin tukeutuvia filosofisia esityksiä sekä osaavan käyttää filosofisessa kirjoittamisessaan hyväkseen logiikan tärkeimpiä käsitteitä ja esitystapoja. Formaaleihin esityksiin opiskelija asennoituu ennakkoluulottomasti mutta kriittisesti punniten. Logiikan opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on asiantuntijatyössä tarvittava peruskäsitys loogisesta päättelystä.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Luentotentti
Arviointiperusteet:
Tenttipistemäärästä 50% = alin hyväksytty arvosana
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tehtäväpaketti
Arviointiperusteet:
Tehtäväpaketti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus