FILA2004 Filosofian praktikum (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Filosofisen kysymyksenasettelun ja ongelmanmuotoilun erityispiirteet
- Filosofisten käsitteiden, kantojen, argumenttien ja teorioiden luonne
- Filosofisen keskustelun rakenne ja osatekijät
- Filosofisen keskustelun suhde filosofian perinteeseen
- Filosofisen tutkimuksen suhde erityistieteisiin

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee filosofisen työn tärkeimmät periaatteet ja käytännöt eli filosofisen keskustelun, perustelujen ja argumenttien esittämisen, tekstitulkinnan ja kriittisen kysymyksenasettelun. Hän ymmärtää filosofisen tutkimuksen tärkeimmät erityispiirteet sekä tuntee useita erilaisia tapoja toteuttaa filosofian päämääriä. Hän on saanut kokemusta filosofian käytännöistä, kuten filosofisten kysymysten muotoilusta, päätelmien ja argumenttien analyysistä sekä väitteiden perustelemisesta. Opiskelijalle syntyy alustava ymmärrys filosofisen työn suhteesta filosofian perinteeseen sekä erityistieteelliseen tutkimustyöhön.

Oppimateriaalit

Vastuuopettajan vuosittain määräämä lukemisto.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Ohjatut praktikum-istunnot ja -keskustelut ohjaajan määräämästä lukemistosta, aktiivinen osallistuminen praktikum-tapaamisiin
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt sekä osaavat käyttää niitä erilaisissa oppimistehtävissä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjallinen tehtävä, josta on sovittava erikseen.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt sekä osaavat käyttää niitä erilaisissa oppimistehtävissä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Tentti, josta on sovittava erikseen.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt sekä osaavat käyttää niitä erilaisissa oppimistehtävissä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta