YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Menetelmäopintojen aineopintovaiheen opintojakso

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan tutkimusprosessiin, yleisimpiin sosiaalitieteellisen tutkimuksen lähestymistapohin, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin, niihin kytkeytyviin tutkimuseettisiin kysymyksiin sekä tieteellisen kirjoittamisen prosessiin.

Osaamistavoitteet

Opinnot antavat opiskelijalle valmiudet hahmottaa kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien lähtökohtia, eroja ja ominaispiirteitä. Opiskelija saa perustaidot yhteiskuntatieteellisen tutkimusasetelman muodostamiseen, tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen ja hallitsee tutkimusprosessin yleisellä tasolla. Hän ymmärtää tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Opintojakso antaa valmiuksia tuottaa, tulkita ja arvioida tutkimustietoa ja ymmärtää sen sovellettavuutta erilaisissa tilanteissa. Opiskelijalla on valmiudet analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Lisätietoja

Luennot syyslukukaudella ja verkkokurssi kevätlukukaudella

Esitietojen kuvaus

Esitietosuositukset koskevat Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opiskelijoita. 

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Jakso koostuu 30h luentoja (kvali ja kvanti) sekä oppimistehtävästä (kvali) ja tentistä (kvanti). Mahdollinen kirjallisuus suoritetaan kurssin yhteydessä. Luennot opetetaan syyslukukaudella ja verkko-opetus kevätlukukaudella.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu kvalitatiivisten menetelmien oppimistehtävään (50%) ja kvantitatiivisten menetelmien tenttiin (50%)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus