YFIA2001 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan käyttämään keskeisiä kvalitatiivisen tutkimuksen analyysimenetelmiä. Opintojakso sisältää aineiston analysointiin liittyviä harjoituksia ja itsenäisen harjoitustyön tekemisen. Harjoitustehtäviä tehdään pienryhmissä. Kurssilla harjoitellaan aineiston käsittelyä ja analyysin ja tutkimustekstin kirjoittamista. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustaidot soveltaa keskeisiä sosiaalitieteissä käytettäviä laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiä tutkimustyössä ja tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseen. Opiskelija osaa reflektoida ja arvioida erilaisten aineistojen ominaisuuksia sekä niiden käyttöä. Opiskelijalla on valmiudet analyysin toteuttamiseen ohjatusti. 

Esitietojen kuvaus

YFIA200 tulee olla suoritettuna ennen seminaaria tai sen voi suorittaa samanaikaisesti seminaarin kanssa.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, kirjalliset tehtävät.
Arviointiperusteet:
Kurssin arviointi tapahtuu itsenäisesti tai parityönä tehtävän harjoitustyön, itsearvioinnin ja osallistumisen perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Itsenäinen työskentely, vain sivuaineopiskelijoille
Arviointiperusteet:
Itsenäinen työskentely ja kirjallinen työ
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely, vain sivuaineopiskelijoille (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus