XYHY1000 Akateemiset tekstitaidot (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Ydinsisällöt
• akateemisen viestintäosaamisen osatekijöitä eri kielillä
• viestintävarmuus
• lukustrategiat, kriittinen lukeminen
• tieteellinen kirjoittaminen prosessina
• palautevuorovaikutus ja rakentava palaute
• oman tieteenalan tekstien ominaispiirteitä


Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
  • Tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.

  • Osaa hakea tarvitsemaansa tietoa.

  • Osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.

  • Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.

  • Ymmärtää rakentavan palautevuorovaikutuksen merkityksen oppimisessa.

  • Ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä.

Lisätietoja

Englannin CEFR-taitotaso B2-C1

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus