XYHY1002 Monikielinen vuorovaikutus (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

• monikielisyys ja -kulttuurisuus viestinnän ilmiönä
• kaksi- ja monikielisyys poliittisena ja valtiollisena kysymyksenä
• monikielisen lukemisen, kirjoittamisen ja puhumisen kehittäminen


Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
  • Osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.

  • Osaa tiivistää eri kielistä tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti).

  • Kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.

  • Ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen.


Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUM9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus