FILA2011 Filosofian historia (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Länsimaisen filosofian historian aikakaudet antiikista moderniin aikaan

- Filosofian historian filosofinen merkitys

- Filosofisten tekstien argumentit ja peruskäsitteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää filosofian historian erityisluonteen ja tunnistaa sen merkityksen nykyisille filosofisille keskusteluille. Opiskelija tuntee länsimaisen filosofian historian vaiheet pääpiirteissään sekä eri aikakausien keskeisimmät ajattelijat ja keskustelut. Opiskelija ymmärtää filosofianhistoriallisen tutkimuksen tärkeimmät metodit sekä alkuperäistekstien kääntämiseen ja kontekstiin liittyvät filosofiset ja käsitehistorialliset ongelmat. Opiskelija osaa käyttää tärkeimpiä filosofianhistoriallisia tietolähteitä ja käsittää alkuperäistekstien merkityksen filosofian historian ymmärtämisessä.

Kirjallisuus

  • Korkman, Petter & Mikko Yrjönsuuri (toim.)(1998): Filosofian historian kehityslinjoja. Helsinki: Gaudeamus.; ISBN: 9789516627086
  • Kenny, Anthony (1998): A Brief History of Western Philosophy. Oxford: Blackwell.; ISBN: 978-0631201328

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Luentokuulustelu tai opettajan antamat oppimistehtävät ja/tai verkkotentti.
Arviointiperusteet:
Opetukseen on osallistuttava 80-prosenttisesti. Tentin tai tehtäväpaketin pistemäärästä 50% vaaditaan arvosanaan 1.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Itsenäinen työskentely
Arviointiperusteet:
Itsenäinen työskentely
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Tentti
Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus