Kirjallisuuden kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Humanististen tieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Jyväskylän yliopiston kirjallisuus-oppiaineessa tarkastellaan tekstien merkityksiä sekä niiden tapoja vaikuttaa lukijaan ja ympäröivään yhteisöön. Tutkimuksessa ja opetuksessa keskitytään erityisesti nykykirjallisuuteen – sekä kotimaiseen että yleiseen kirjallisuuteen. Opinnoissa tutustutaan kotimaisiin ja kansainvälisiin klassikoihin sekä kirjallisuuden lähialueisiin kuten eri medioihin ja visuaaliseen kulttuuriin. Kirjallisuutta tutkitaan suhteessa muihin taiteisiin, kulttuuriin, mediaan ja yhteiskuntaan. Oppiaineessa painottuvat esimerkiksi kirjallisuuden kokeellisuus sekä eroja, erilaisuutta, toiseutta ja valtaa koskevat eettiset ja poliittiset kysymykset kirjallisuudessa.

Kirjallisuuden opintojen aikana tutustutaan kirjallisuuden lajeihin, tyylikausiin ja historiaan sekä kirjallisuuden ja yhteiskunnan välisiin yhteyksiin. Opintojen ytimessä on kirjallisuuden ja tekstien analyysi sekä tulkinta. Opinnoissa perehdytään kirjallisuudentutkimuksen teorioihin ja menetelmiin.

Monet oppiaineessa opiskeltavista sisällöistä ovat kansainvälisiä ja monikielisiä, joten opinnot perehdyttävät opiskelijoita monikulttuurisuuteen sekä kulttuuriseen moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Lukea voi oman kielitaidon mukaan sekä suomennettuja että alkuperäiskielisiä teoksia. Opiskelijoita rohkaistaan lähtemään opiskelijavaihtoon ja osallistumaan monipuolisesti kansainväliseen toimintaan kotiyliopistokaupungissaan.

Kirjallisuuden opintoja voidaan suorittaa luentoina ja seminaareina, kirjatentteinä, esseinä ja lukupiireinä tai verkko-opintoina. Kontaktiopetus vaatii usein läsnäoloa kursseilla, sillä opetukseen sisältyy yleensä ryhmätöitä ja -keskusteluja, erilaisia tehtäviä, harjoituksia tai esitelmiä.

Kirjallisuudesta valmistuneet työllistyvät esimerkiksi kirjallisuus- ja kulttuurialan asiantuntijatehtäviin, kuten kirjallisuudentutkijaksi, kustannusalalle, kirjastoalalle, median ja viestinnän aloille, opetus-, sivistys- ja kulttuuritoimen tehtäviin tai kirjoittamisen ammattilaiseksi. Tutkintoon voi sisällyttää työharjoittelun opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä.

Osaamistavoitteet

HuK-tutkinnon suorittanut

  • hallitsee kirjallisuuden alan keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
  • hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
  • arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä luovasti kirjallisuuden ja kulttuurialan työtehtävissä ja tunnistaa eettisen vastuunsa
  • hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
  • osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa ryhmissä ja yhteisöissä
  • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
  • tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja on hankkinut valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen

Rakenne

Valitse kaikki (92+ op)