XYHH1004 Monikielinen vuorovaikutus (Mutku) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

monikielisyys, englannin ja ruotsin kielten harjoitus

suullinen viestintätaidot (viestintävarmuus, esiintymistaidot, paneelikeskustelu)

kirjoittaminen prosessina, argumentointi

yhteistyö ja ryhmävuorovaikutus

luovat taidot prosessina ryhmässä (projektisuunnitelma, posterimessut)

reflektointi

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • Osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
  • Osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutustilanteille, suunnitella toimintaansa niiden mukaisesti sekä reflektoida toimintaansa eri kielillä.
  • Osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
  • Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin eri kielillä.
  • Osaa argumentoida tieteellistä tietoa hyödyntäen ja oman alan konventioita noudattaen.
  • Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen.


Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus