XYHH1003 Akateemiset tekstitaidot (Mutku) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

oma kieliprofiili, ruotsin ja 2. vieraan kielen osaamistarpeiden kartoittaminen

tiedonhaku ja oman tieteenalan tekstilajit ja niiden ominaispiirteet

lukustrategiat, kriittinen lukeminen, referointi ja lähdeviittaus

oman alan sanasto

kirjoittaminen prosessina, tekstin muokkaaminen

ryhmäviestinnän perusteet, viestintavarmuus, esittelyharjoittelu

palautevuorovaikutus ja rakentava palaute

oppimisstrategiat

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • Tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
  • Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.
  • Osaa hakea tarvitsemaansa tietoa ja löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
  • Osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti ja visuaalisesti).
  • Ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.
  • Ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä.
  • Osaa antaa, vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta.
  • Tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus