TAIA210 Kulttuurintutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kulttuurintutkimuksen historia, nykysuuntaukset ja kysymyksenasettelut. Painotus on nykykulttuurin tutkimuksessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata kulttuurintutkimuksen historiallista taustaa, nykysuuntauksia ja teorioita. Hän tuntee kulttuurintutkimuksen yleisiä kysymyksenasetteluja, menetelmällisiä lähtökohtia ja käytännön tutkimusta. Opiskelijalle muodostuu käsitys erityisesti nykykulttuurissa vaikuttavien ilmiöiden moninaisuudesta sekä kulttuurin suhteesta muihin yhteiskunnan osa-alueisiin.

Oppimateriaalit

Kirjatentissä valitaan yksi teos jokaisesta kohdasta: a) Yleisesityksiä b) Lähestymistapoja, menetelmiä, erityiskysymyksiä ja c) Tutkimuksia.

a) Yleisesityksiä
 • Lehtonen, Mikko: Maa-ilma. Materialistisen kulttuuriteorian lähtökohtia. Tampere : Vastapaino 2014
 • Hall, Stuart: Mitä on tekeillä? Esseitä vallasta, uusliberalismista ja monikulttuurisuudesta. Tampere: Vastapaino 2019.
 • Longhurst, Brian; Smith, Greg; Bagnall, Gaynor; Crawford, Garry; Ogborn, Miles: Introducing cultural studies. Abingdon, Oxon; New York, NY : Routledge 2017. Third edition
b) Lähestymistapoja, menetelmiä, erityiskysymyksiä
 • Kellner, Douglas: Mediakulttuuri. Tampere : Vastapaino 1998.
 • Lehtonen, Mikko (toim.): Liikkuva maailma : liike, raja, tieto. Vastapaino 2017.
 • Lehtonen, Mikko: Merkitysten maailma : kulttuurisen tekstintutkimuksen lähtökohtia. Tampere : Vastapaino 1996.
 • Pickering, Michael (toim.): Research Methods for Cultural Studies. Edinburgh : Edinburgh University Press cop. 2008, Reprinted 2011.
c) Tutkimuksia
 • Dyer, Richard: Älä katso! Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa. Tampere : Vastapaino 2002.
 • Jokinen, Arto: Isänmaan miehet: maskuliinisuus, kansakunta ja väkivalta suomalaisessa sotakirjallisuudessa. Tampere : Vastapaino 2019.
 • Jäntti, Saara; Heimonen, Kirsi; Kuuva, Sari & Mäkilä, Annastiina (toim.): Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus. [Jyväskylä] : Jyväskylän yliopisto 2019.
 • Karkulehto, Sanna: Seksin mediamarkkinat. [Helsinki] : Gaudeamus 2011.
 • Paasonen, Susanna; Koivunen, Anu; Pajala, Mari (toim.): Populaarin lumo. Mediat ja arki. [Turku]: Turun yliopisto, mediatutkimus 2000.
 • Kuortti, Joel; Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.): Kolonialismin jäljet. Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki : Gaudeamus 2007
 • Mäyrä, Frans: An introduction to game studies. Games in culture. Los Angeles : SAGE 2008.
 • Skeggs, Beverley: Elävä luokka. Tampere : Vastapaino 2014.
 • tai jokin muu opintojakson vastuuhenkilön kanssa sovittava kulttuurintutkimuksellinen tutkimusmonografia tai -antologia.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus