MUTY1010 Projekti (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään projektityöskentelyn eri osa-alueisiin suunnittelemalla, toteuttamalla ja raportoimalla jokin työelämänäkökulman kannalta merkityksellinen projekti. Projekti voi olla monialainen kehittämishanke, ulkopuolinen tilaustyö, osa tieteellistä toimintaa (esimerkiksi laitoksen tutkimusprojektia) tai laajempaa EduFutura-yhteistyötä (työskentely esimerkiksi Suomalaisen musiikkikampuksen tapahtumatuotannoissa tai muissa työelämän tarpeisiin suunnitelluissa projekteissa). Projektin toteutustekniikat valitaan ryhmäkohtaisesti ja kulloinkin tarjolla olevien tilaisuuksien mukaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata omaa rooliaan projektityöskentelyssä
- laatia projektisuunnitelman ja raportoida projektin kirjallisesti
- arvioida omia projektityöskentelyyn liittyviä henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan
- työskennellä tavoitteellisesti osana projektitiimiä
- arvioida kehittymistään ja ammatillisia, omaan asiantuntijuuteen liittyviä tavoitteitaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus