TAIA1107 Taide tapahtumana (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Taide toimintana, tapahtumana ja käytäntöinä; taiteen harrastaminen aktiivisena ja vastavuoroisena prosessina; taide maailman ja itsen hahmottamisen ja tutkimisen välineenä; kontekstit, keskustelut, harrastuneisuus jne. taiteen koettuihin arvoihin ja merkityksiin vaikuttavina tekijöinä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa tarkastella ja analysoida taidetta toimintana, tapahtumana ja käytäntöinä, ja ymmärtää siihen vaikuttavia tekijöitä
  • hahmottaa taiteen harrastamisen sekä taidetoiminnan merkityksiä ja arvoja yksilöille ja yhteisöille
  • tuntee taidetta toimintana, tapahtumana ja käytäntöinä koskevaa kansainvälistä ja monitieteistä tutkimusta
  • osaa soveltaa näitä näkökulmia taidetoiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa huomioiden eettisiä kysymyksiä.

Lisätietoja

Opintojakso sisältyy EduFutura - moduuliin Taidekasvatus, lapsuus ja hyvinvointi.

Kirjallisuus

  • Fleming, Michael; O'Toole, John; Bresler, Loira (toim.): The Routledge international handbook of the arts and education. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge 2015.
  • Noë, Alva: Omituisia työkaluja : taide ja ihmisluonto. Tampere : niin & näin 2019.
  • O'Toole, John ; Adams, Ricci-Jane ; Anderson, Michael ; Burton, Bruce ; Ewing, Robyn (eds.): Young audiences, theatre and the cultural conversation. Dordrecht : Springer 2013.
  • Bresler, Liora; Thompson, Christine Marmé (toim.): The arts in children's lives : context, culture, and curriculum. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers 2002.
  • Davis, Jessica Hoffmann: Framing education as art: the octopus has a good day. New York : Teachers College Press cop. 2005.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Alan tutkimuksen ja menetelmien soveltaminen itsenäisesti oppimistehtävässä, esseenä tai e-tenttinä
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (itsenäinen oppimisprojekti) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (essee) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa

Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus