MUTA1102 Kulttuurinen mielenterveystutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Mielenterveyteen ja sairauteen liittyvät rajat, niiden määrittely ja hoitokeinot ovat kulttuurisidonnaisia ja historiallisesti muuttuvia. Kulttuurinen mielenterveystutkimus tarkastelee, kuinka käsityksiä mielen terveydesta ja sairaudesta, hyvinvoinnista ja pahoinvoinnista, normaaliudesta ja poikkeavuudesta on tuotettu kielessä, taiteissa ja kulttuurisissa käytänteissä. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat esimerkiksi kulttuurin diagnostistoituminen, medikalisaatio, hyvinvointikulttuurit ja terapeuttiset käytännöt, sekä aihepiiriin liittyvät representaatiot, narratiivit ja diskurssit kulttuurisessa kontekstissaan.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

  • kulttuurisen mielenterveystutkimuksen tutkimusteemojen ja metodien hahmottaminen ja soveltaminen
  • kulttuurisen mielenterveystutkimuksen kentän hahmottaminen kansallisesti ja kansainvälisesti osana taiteen- ja kulttuurintutkimusta
  • eettisten periaatteiden ja vaatimusten ymmärtäminen taiteiden hyvinvointivaikutusten edistämistyössä ja tutkimuksessa.

Kirjallisuus

  • Ahlbeck, Jutta; Lappalainen, Päivi; Launis, Kati; Tuohela, Kirsi; Westerlund, Jasmine (toim.): Kipupisteissä. Sairaus, kulttuuri ja modernisoituva Suomi. Turku: UTU 2015.
  • Brinkman, Svend: Diagnostic cultures: a cultural approach to the pathologization of modern life. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge 2016.
  • Jäntti, Saara; Heimonen, Kirsi; Kuuva, Sari & Mäkilä, Annastiina (toim.): Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto 2019.
  • Pietikäinen, Petteri: Hulluuden historia. Helsinki : Gaudeamus Helsinki University Press 2013.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus