XYHH1005 Tutkimusviestintä (Mutku) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

tieteellinen ajattelu ja tieteellinen viestintä

oman kanditutkielman kirjoittamisprosessi

vaikuttava puheenvuoro ja argumentointi (oman tutkimuksen perusteet, merkitys ja vaikutus),

itsereflektio prosessista ja oma kirjoittajaidentiteettin muutoksesta

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • Ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
  • Ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä.
  • Osaa käyttää kirjoittamisstrategioita ja tutkimusaiheesta keskustelua tutkimus- ja kirjoitusprosessin edistäjänä.
  • Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.


Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).


Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus