MUSA1073 Musiikki- ja kulttuurialan asiantuntijuus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Perehdytään asiantuntijuuden käsitteeseen ja sen merkitykseen kulttuurialalla. Keskiössä on tutustuminen oman alan työtehtäviin ja toimijoihin laitoksen alumnitarinoiden ja -haastattelujen kautta, sekä oman osaamisen tunnistamisen ja kuvaamisen harjoittelu niin suullisesti kuin kirjallisestikin portfoliotyöskentelyn muodossa.

Osaamistavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija
•osaa kuvata oman alansa akateemisen asiantuntijuuden rakentumista
• hahmottaa oman alan urapolkuvaihtoehtoja ja asettaa tavoitteita oman asiantuntijuutensa kehittämiselle
• osaa suunnitella opintojaan työelämän ja työllistymisvaihtoehtojen näkökulmasta
• osaa kuvata ja arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä portfolion avulla
• osaa laatia työhakemuksen ja CV:n
• hahmottaa kandidaatintutkinnon tuottaman osaamisen

Lisätietoja

Ajoitus: 3. opintovuosi

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus