TAIA243 Lastenkulttuuri (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Lastenkulttuuri tutkimuskohteena ja toimintakäytäntöinä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tuntee lastenkulttuurintutkimuksen keskeiset teemat, kysymykset ja käsitteet kansallisesti ja kansainvälisesti
 • osaa toteuttaa taiteen- ja kulttuurintutkimusta lapsuudentutkimuksen periaattein ja
 • osaa tarkastella lapsuutta kulttuurisesti moninaisena, muuttuvana ja tuotettuna ilmiönä
 • tunnistaa lapsuuteen kytkeytyvien ammattilaisorganisaatioiden toiminnan kysymyksiä lapsinäkökulmasta ja suhteessa lasten kulttuuriseen toimijuuteen
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsille suunnattua taidetoimintaa ja kulttuuripalveluja lapsilähtöisesti
 • tuntee lasten kulttuuriseen toimijuuteen ja kulttuurisiin oikeuksiin liittyvät eettiset kysymykset.

Kirjallisuus

 • Kehily, Mary Jane; Bragg, Sara (toim.): Children and young people's cultural worlds. Bristol : Policy Press 2013.
 • Alanen, Leena; Karila, Kirsti (toim.): Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino 2009.
 • Strandell, Harriet; Haikkola, Lotta; Kullman, Kim (toim.): Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino 2012.
 • Mustola, Marleena (toim.): Lastenkirja. Nyt. SKS 2014.
 • Saarikoski, Helena (toim.): Leikkikentiltä: lastenperinteen tutkimuksia 2000-luvulta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 2005.
 • Ojanen, Karoliina; Mulari, Heta; Aaltonen, Sanna (toim.): Entäs tytöt: johdatus tyttötutkimukseen. Tampere : Vastapaino 2011.
 • Myllyniemi, Sami: Taidekohtia. [Helsinki]: Opetusministeriö : Nuorisotutkimusverkosto : Nuorisoasiain neuvottelukunta 2009.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Verkko-opetus ja siihen liittyvät tehtävät.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

E-tentti.

Tenttiin luetaan

 • Kehily, Mary Jane; Bragg, Sara (toim.): Children and young people's cultural worlds. Bristol : Policy Press 2013.

ja kaksi seuraavista:

 • Alanen, Leena; Karila, Kirsti (toim.): Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino 2009.
 • Strandell, Harriet; Haikkola, Lotta; Kullman, Kim (toim.): Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino 2012.
 • Mustola, Marleena (toim.). Lastenkirja. Nyt. SKS 2014.
 • Saarikoski, Helena (toim.): Leikkikentiltä: lastenperinteen tutkimuksia 2000-luvulta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 2005.
 • Ojanen, Karoliina; Mulari, Heta; Aaltonen, Sanna (toim.): Entäs tytöt: johdatus tyttötutkimukseen. Tampere : Vastapaino 2011.
 • Myllyniemi, Sami: Taidekohtia. [Helsinki]: Opetusministeriö : Nuorisotutkimusverkosto : Nuorisoasiain neuvottelukunta 2009.

Opetus