Psykologian kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Psykologian kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Psykologian kandidaatin opinnot koostuvat psykologian opinnoista, pakollisista viestintä-, kieli- ja yleisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Osaamistavoitteet

Psykologian kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on perustiedot psykologian eri sisältöalueista ja ilmiöistä, jotka liittyvät kehityspsykologiaan, kliiniseen psykologiaan, neuropsykologiaan, persoonallisuuspsykologiaan sekä työ- ja organisaatiopsykologiaan. Opiskelija osaa näihin sisältöalueisiin liittyvät keskeiset käsitteet, teoriat sekä tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen periaatteet.

Tutortoiminta, laitoksen tarjoama tutustuminen opiskeluun ja sen suunnittelu sekä omaopettajat tukevat kiinnittymistä yliopistolliseen opiskeluun. Viestintä- ja kieliopinnot vahvistavat opiskelijan taitoa välittää osaamistaan ja mielipiteitään omalla tieteenalalla ja muilla tieteenaloilla toimiville. Vapaavalintaiset opinnot laajentavat ja suuntaavat opiskelijan osaamista.

Kandidaatin tutkinto valmistaa psykologian maisterin ja filosofian maisterin pääaineena psykologia tutkinnon opetukseen.

Rakenne

Valitse kaikki (155+ op)