XYHK1005 Tutkimusviestintä (psykologia) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tällä opintojaksolla opiskelija hankkii sellaisia valmiuksia, joita hän voi hyödyntää sekä kandidaatintutkielman että muiden opinnäytteiden tutkimus- ja kirjoitusprosesseissa. Opintojakson sisällöt jakautuvat kolmeen osa-alueeseen, joita ovat tutkimus- ja kirjoitusprosessin hallinta, tutkimusraportti tekstilajina sekä tutkimukseen liittyvät viestintä ja
vuorovaikutustaidot. Nämä osa-alueet on eritelty tarkempiin aihekokonaisuuksiin, joiden käsittelytapa ja painoarvo voivat vaihdella kunkin ryhmän tarpeiden mukaan.
Harjoitusten ja tehtävien keskeisiä aiheita ovat:
- tutkimus- ja kirjoitusprosessin vaiheet, suunnittelu ja hallinta
- tutkimusraportti tekstilajina: psykologian alojen tieteellisten tekstien konventioita, tieteellinen
argumentointi ja opinnäyte argumenttina sekä tutkimustekstin muokkaus ja viimeistely
- tutkimukseen liittyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot: palautteen antaminen ja vastaanottaminen keskeneräisestä tekstistä, tutkimuksen suullinen raportointi sekä palautevuorovaikutus seminaarissa

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.Osaamistavoitteet

- tuntee tutkimusraportin laatimisprosessin oman tieteenalansa vaatimusten mukaisesti

- ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä

- ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa

- osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä oman alan konventioita noudattaen, argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.

- on syventänyt tietämystään tieteellisestä kirjoittamista ja soveltanut tietämystään kirjoitusprosessin eri vaiheista tutkimustyössään.

- osaa käyttää kirjoittamisstrategioita ja tutkimusaiheesta keskustelua tutkimus- ja kirjoitusprosessin edistäjänä

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.


Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-Specific Academic and Professional English, 0 op.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.
Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opiskelija on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti. Osana näitä tehtäviä hän on antanut tarkoituksenmukaista vertaispalautetta ja hyödyntänyt saamaansa palautetta oman tekstinsä kehittämisessä. Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja sitoutunut opintojakson tehtävien valmiiksi saattamiseen annettua aikataulua noudattaen. Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004) sekä kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (asetus 794/2004).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus