XYHK1004 Monikielinen vuorovaikutus (psykologia) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tällä opintojaksolla tarkastellaan monikielisyyden ilmiöitä, erityisesti psykologian ja psykolingvistiikan näkökulmasta.
Monikulttuurisutta ja monikielistä vuorovaikutusta käsitellään myös psykologin ammattiin liittyvänä ilmiönä.
- monikielisyys ja –kulttuurisuus viestinnän ilmiönä
- monikielisyys psykologisesta ja psykolingvistisestä näkökulmasta
- monikielinen ja –kulttuurinen vuorovaikutus ammatillisessa kontekstissa
- monikielisen analyyttisen ja argumentatiivisen lukemisen, kirjoittamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
- monikielisyys ja –kulttuurisuus oman tieteenalan asiantuntijatehtävissä

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.Osaamistavoitteet

- ymmärtää monikielisyyden ilmiöitä yleensä ja myös psykologian ja psykolingvistiikan näkökulmasta

- osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa

- ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä

- osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman tieteenalan tekstin eri kielillä

- osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutustilanteille, suunnitella toimintaansa niiden mukaisesti sekä arvioida toimintaansa

- osaa lukea oman alan kirjallisuutta kriittisesti kielellistä repertuaarin hyödyntäen

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).

Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen.


Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Koko kurssi arvioidaan arvosanoilla hyväksytty/hylätty. Perehtyneisyys monikulttuurisuuden ja -kielisyyden ilmiöihin ja niiden ammatillisiin kytköksiin osoitetaan hyväksytysti suoritettujen oppimistehtävien ja osallistumisen perusteella. Oppimistehtävien tarkemmat arviointikriteerit annetaan oppimistehtävien kuvausten yhteydessä.  Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut yleistä ja alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (lait 424/2003, 481/2003, asetus 794/2004).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus