XYHK1003 Akateemiset tekstitaidot (psykologia) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Akateemiset tekstitaidot -opintojakso tukee yliopistossa aloittavan opiskelijan opiskelutaitojen kehittymistä. Opintojaksolla harjoitellaan opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömiä taitoja, kuten tieteellisten tekstien lukemista ja kirjoittamista sekä pienryhmän jäsenenä toimimista. Kaikki opintojakson sisällöt kytkeytyvät käsiteanalyysitehtävään, jossa akateemisia tekstitaitoja harjoitellaan vaihe vaiheelta.
Harjoitusten ja tehtävien keskeisiä aiheita ovat:
- tieteellisen tekstin tuottamisen perustaitojen harjoittelu, esiintyminen vuorovaikutuksena, vaativaan viestintätilanteeseen vireytyminen
- lukustrategioiden ja kriittisen lukemisen harjoittelu
- pienryhmän jäsenenä toimiminen: akateemisen asiatekstin työstäminen ryhmässä, vuorovaikutus ja vuorovaikutusosaamisen osatekijät, vuorovaikutustehtävät tiimissä, rakentava palautevuorovaikutus
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet

- hallitsee akateemisen viestinnän perusvalmiuksia kuten tieteellisen tekstin prosessin

- tuntee tieteellisten tekstien ominaispiirteitä ja ymmärtää niiden yhteyden tieteelliseen ajattelutapaan

- hallitsee tiedonhankinnan perusteet

- osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon

- ymmärtää palautevuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä

- osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä

- tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan arvosanoilla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekeminen siten, että opintojakson osaamistavoitteet täyttyvät. Oppimistehtävien tarkemmat arviointikriteerit annetaan oppimistehtävien kuvausten yhteydessä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus