PSYA140 Kliininen psykologia II (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Psykologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson aikana perehdytään interventiotutkimuksen perusteisiin, erilaisiin diagnoosiluokituksiin ja niihin liittyviin määritelmiin sekä häiriöiden arviointiin liittyviin ongelmiin. Lisäksi käsitellään häiriöiden kehittymistä, perehdytään yleisellä tasolla psyykkisten häiriöiden interventiomenetelmiin sekä niihin liittyviin sovelluksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa mielenterveyshäiriöiden diagnoosiluokituksia ja häiriöihin liittyviä keskeisiä piirteitä. Hän osaa tarkastella kriittisesti ja monipuolisesti mielenterveyshäiriöitä ja niiden luokittelujärjestelmiä. Opiskelija tietää mielenterveyshäiriöiden tutkimuksen perusteista ja niiden hoitomenetelmistä.

Esitietojen kuvaus

Psykologian perusopinnot.

Oppimateriaalit

KUMPULAINEN, K., ARONEN, E., EBELING, H., LAUKKANEN, E., MARTTUNEN, M., PUURA, K. & SOURANDER, A. (toim.) (2017). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim. Osat III (s. 194–425), V (s. 484–624), VI (s. 628–665) ja VII (s. 668–692).

JA

LÖNNQVIST, J., HEIKKINEN, M., HENRIKSON, M., MARTTUNEN, M. & PARTONEN, T. (toim.) (2007 tai uudempi). Psykiatria. Helsinki: Duodecim.

JA

DAVISON, G. C. & NEALE, J. M. (2004 tai uudempi). Abnormal psychology. New York: Wiley. Luvut 6, 8–12, 14–17. 

Abnormal psychology kirjasta luettavat aihealueet:

  • Anxiety Disorders
  • Stress and Health
  • Mood Disorders
  • Eating Disorders
  • Substance-Related Disorders
  • Schizophrenia
  • Sexual and Gender Identity Disorders
  • Disorders of Childhood
  • Late Life and Psychological Disorders

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson suorittamiseen vaaditaan kirjallinen yhteenveto kirjallisuudesta ja luennoista. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti ja/tai kirjallinen tehtävä. (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojakson suorittamiseen vaaditaan kirjallinen yhteenveto kirjallisuudesta ja luennoista. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja kirjallisuus, tentti ja/tai kirjallinen tehtävä.

Opetus