PSYA110 Kehityspsykologia II (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Psykologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Yksilön ja ympäristön vuorovaikutus sekä kehityksen kontekstit erityisesti oppimisen näkökulmasta tarkasteltuna.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventynyt yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta ja kehityksen konteksteja koskevaan tietoon. Hän ymmärtää neurobiologisten, sosiaalisten ja kontekstuaalisten tekijöiden merkityksen kehityksessä, oppimisessa ja oppimisvaikeuksissa sekä yksilön osallisuuden näissä ilmiöissä. Hänellä on taitoa esittää ja perustella omia näkökantojaan ja keskustella niistä ryhmässä. Opintojaksolla opiskelija kehittää kriittistä ajatteluaan sekä oppii lukemaan, analysoimaan ja arvioimaan alan tutkimusartikkeleita.

Esitietojen kuvaus

Psykologian perusopinnot.

Oppimateriaalit

Artikkelit, jotka ilmoitetaan vuosittain.

WABER, D. P. (2010). Rethinking learning disabilities: Understanding children who struggle in school. New York: Guilford.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan tenttiin perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan tenttiin perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
Luennot ja pienryhmätyöskentely, kirjallisuus ja tentti.

Opetus