PSYA170 Kognitiivinen psykologia ja neurotiede II (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Psykologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa tarkastellaan kognitiivisen psykologian keskeisiä ilmiöitä (mm. havaitsemista, tarkkaavaisuutta, oppimista ja muistia, tietoisuutta, ajattelua, ongelmanratkaisua, tunteita).

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan kognitiivisen psykologian keskeiset käsitteet ja tutkimusongelmat, ymmärtää miten niitä voi lähestyä käyttäytymis- ja neurotieteellisin tutkimusmenetelmin sekä osaa kriittisesti arvioida alan kirjallisuutta. Opiskelija ymmärtää, miten ihmisen tiedonkäsittelyn ominaispiirteet vaikuttavat tapaan ajatella ja toimia sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla. Alan keskeinen käsitteistö tulee tutuksi englanninkielisen kirjallisuuden kautta. 

Esitietojen kuvaus

Psykologian perusopinnot.

Oppimateriaalit

BAARS, B. J. & GAGE, N. M. (2010) Cognition, brain and consciousness: Introduction to cognitive neuroscience (2. painos tai uudempi). Oxford: Elsevier. (e-kirja).

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja/tai kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä.

Opetus