Journalistiikan kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Humanististen tieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019

Kuvaus

Journalismin tehtävänä on välittää olennaista ja ajankohtaista tietoa sekä tukea demokratiaa valvomalla julkisen vallan käyttöä yhteiskunnassa. Journalisteilta edellytetään kykyä kriittisesti analysoida ja selittää tapahtumia sekä nostaa julkisuuteen yhteiskunnan kannalta tärkeitä kysymyksiä. Yliopistokoulutus journalistiikasta antaa tähän tehtävään valmiudet.

Journalistiikan kandidaattiohjelma koostuu viestinnän ja median perusopinnoista, journalistiikan aineopinnoista, viestintä-, kieli- ja yleisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, joiden tulee sisältää vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus.

Osaamistavoitteet

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK) suorittanut
- hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
- hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
- arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
- hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
- osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
- tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
- tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

Rakenne

Valitse kaikki (180+ op)