XSA0103 Saksan kielen suullinen taito (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käydään läpi erilaisia aiheita opiskelijoiden toivomusten mukaan. Luetaan erilaisia tekstejä, kuunnellaan saksalaista musiikkia, katsellaan yksi elokuva. Painopiste on kuitenkin eri aiheista ja kokemuksista puhuminen, jonka yhteydessä tarkastetaan myös lausumista.

Suoritustavat

Pari- ja pienryhmätyöskentelyä, lyhyitä suullisia esityksiä (esim. oman aineen esittely).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ryhmätöihin ja kommunikatiivisiin tilanteisiin, itsenäinen työskentely, suullisen esityksen pitäminen.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi...

- osata ilmaista itseään saksan kielellä sekä pystyä pitämään lyhyehköjä suullisia esityksiä valitsemistaan aiheista;
- osata kertoa luontevasti sekä itsestään että opiskelemastaan alasta;
- osata käyttää saksan kieltä spontaanisti.
Lähtötaso A2 -> tavoitetaso B1/B2

Esitietojen kuvaus

Lähtötaso A2 -> tavoitetaso B1/B2

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde