XKVH011 Journalistiikan kielenhuolto (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään kielenhuollon osa-alueisiin tietoiskujen ja harjoitusten avulla. Kurssilla harjoitellaan myös tunnistamaan oman kirjoittamisen ongelmakohtia ja etsimään apukeinoja niiden ratkaisemiseksi. Kurssi suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden syyslukukaudella. Kurssi on integroitu Uutisjournalismin kurssiin JOUA011, ja se suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden syyslukukautena. Kurssi kuuluu pakollisena journalistiikan opiskelijoiden tutkintovaatimuksiin.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (36 t) ja pienryhmätoimintaan (2 x 2 t) sekä itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan odotetaan osaavan ajantasaiset suomen yleiskielen oikeinkirjoitus- ja tyylinormit eli kielenhuollon säännöt ja suositukset. Lisäksi opiskelijan odotetaan osaavan käyttää hyödyksi kielenhuollon hakuteoksia ja verkkomateriaaleja. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa noudattaa kielenhuollon sääntöjä ja suosituksia omissa teksteissään.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde