VIEY1000 Projektityöskentely (2–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija
a) toteuttaa yksin tai projektitiimin jäsenenä kehittämisprojektin,
b) vastaa jo meneillään olevan projektin hoidosta ja jatkokehittämisestä erikseen sovittavan ajanjakson ajan tai
c) osallistuu projektiluonteiseen työelämäyhteistyöhön.

Suoritustavat

Etukäteen tehty projektityöskentelysuunnitelma, projektityöskentely ja siitä raportointi.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn sekä raportin laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa osaamistaan koulutustasoaan vastaavassa projektityöskentelyssä
- osaa suunnitella ja toteuttaa itse kehittelemänsä tai toimeksiantona saadun projektin sille asetettujen tavoitteiden ja aikataulun puitteissa
- osaa toimia vastuullisesti projektin eri osapuolten kanssa
- osaa raportoida projektin edistymisestä sen eri vaiheissa ja laatia projektistaan tarkoituk-senmukaisen dokumentaation
- osaa reflektoida projektityötaitojaan ja viestintäosaamisensa kehittymistä projektin aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde