JOUA007 Monimediajournalismi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään monimediajournalismiin ja monimediaiseen työprosessiin sekä teoriassa että käytännössä. Opintojaksolla harjoitellaan versioimaan journalistisia sisältöjä eri jakelukanaviin ottamalla huomioon eri kanavien kerronnan erityispiirteet.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitustehtävät ja kirjalliset tehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten tehtävien ja harjoitustehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mediakonvergenssin, sosiaalisen median ja journalismin murroksen vaikutuksen journalismiin, journalistiseen työhön ja mediajärjestelmään
- tuntee ja hallitsee monimediaisen journalistisen työprosessin vaiheet ja merkityksen
- osaa hyödyntää vuorovaikutteisesti sosiaalista mediaa journalistisessa työssä
- osaa tehdä hyperlokaalin uutismedian verkkoon sekä journalistisia juttuja mobiiliin ja mobiilisti
- kykenee kriittisesti ideoimaan ja analysoimaan monimediaisia ilmaisumuotoja.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi
Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA012 Radiojournalismi, JOUA013 Videojournalismi

Kirjallisuus

  • Meikle & Redden 2010. News Online: Transformations and Continuities
  • Jones & Salter 2012. Digital Journalism
  • Hill & Lashmar 2014. Online journalism: The essential guide

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde