JOUA012 Radiojournalismi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolle perehdytään radiojournalismin perusteisiin osana monimediaista uutistyötä. Opintojaksolla harjoitellaan radiouutisen tekemistä eri muodoissaan sekä analysoidaan ääneen perustuvan ajankohtaisjournalismin erityispiirteitä. Lisäksi harjoitellaan kirjoittamaan ja esittämään journalistista puhetta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja harjoitustehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee radion ominaisuudet uutis- ja ajankohtaistyössä sekä ymmärtää radion aseman osana mediajärjestelmää
- hallitsee radiouutisen toteuttamisen eri muodoissaan, käsikirjoittamisen sekä ajankohtaisohjelman rakenteen
- osaa tallennuksen ja editoinnin perustekniikat
- osaa sähköisen uutis- ja ajankohtaisjournalismin vaatimat haastattelun perustaidot
- osaa journalistisen radiokielen ja ääni-ilmaisun perusteet.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi

Kirjallisuus

  • Starkey & Crisell 2009. Radio journalism

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde