VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan mediamaiseman murroksiin ja niiden keskeisiin taustatekijöihin ja vaikutuksiin. Lisäksi hahmotetaan digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiä piirteitä ja analysoidaan ajankohtaisia mediasisältöjä.

Suoritustavat

Luennot ja analyysitehtävät

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Arviointiperusteet

Analyysitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Avoin yliopisto: kirjatentin tai oppimistehtävän suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee mediajärjestelmien keskeiset kehityslinjat ja -suuntaukset sekä mediamaiseman murrosten olennaiset piirteet
- ymmärtää journalismin ja median merkityksen yhteiskunnassa
- ymmärtää digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet ja vaikutukset
- tuntee media-analyysin keskeiset näkökulmat
- omaksuu mediakriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä mediasisältöjen tulkintaan.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Kirjallisuus

 • McQuail 2013. Journalism and Society
 • Nieminen & Pantti 2012 (3. uud. painos). Media markkinoilla
 • Jones & Salter 2012. Digital journalism
 • Briggs & Burke 2010 (3. painos). A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet
 • Malmelin & Villi (toim.) 2015. Mediajohtaminen – näkökulmia uudistuvaan media-alaan
 • Ramonet 2012. Mediaräjähdys – journalismi hajonneen viestinnän aikakaudella
 • Suominen ym. 2013. Sosiaalisen median lyhyt historia
 • Boczkowski & Anderson (toim.) 2017. Remaking the News
 • Deuze & Prenger (toim.) 2019. Making Media. Production, Practices, and Professions
 • Luostarinen & Raittila (toim.) 2014. Journalistin vapaus
 • Nordenstreng & Nieminen (toim.) 2017. Suomen mediamaisema

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde