XVEX1001 Venäjän tekstitaidot (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan luku- ja kirjoittamisstrategioita, tärkeimmän asiasisällön löytämistä tekstistä sekä selkeän tekstin tuottamista ja argumentointitaitoa. Kurssilla käydään läpi muutamien tekstityyppien tyylikeinoja ja pohditaan tekstin ja sen taustalla olevan kulttuurin yhteyttä.

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, sekä kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Itse- ja vertaisarviointi.

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
· pystyä hakemaan itsenäisesti tietoa venäjänkielisistä lähteistä ja raportoimaan aiheesta muille
· pystyä poimimaan tekstistä sen pääsisältö
· tiedostaa erityyppisten tekstien rakenteita ja ominaispiirteitä sekä vaikuttamiskeinoja
· kyetä tuottamaan rakenteeltaan selkeää kieltä
· pystyä tietoisesti kehittämään omaa kirjallista viestintäänsä venäjäksi

Lisätietoja

· Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
· Kauppatieteiden opiskelijoille, joilla venäjä on valittu pakolliseksi 2. vieraaksi kieleksi, tämä on vaihtoehtoinen Suullinen vuorovaikutus venäjäksi –kurssin kanssa ja täydentää pakolliset 5 opintopistettä 2. vieraan kielen viestintä- ja kieliopintoja.

Teema: Venäjänkielinen työelämä, yhteiskunta ja yliopisto-opinnot

Esitietojen kuvaus

Valmennuskurssin suorittaminen

Oppimateriaalit

Opettajan laatima

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde