JOUA013 Videojournalismi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään television ja internetin uutisvideoiden ominaisuuksiin osana monimediaista uutis- ja ajankohtaisjournalismia. Opintojaksolla harjoitellaan televisiouutisen ja journalisten verkkovideoiden tekemistä eri muodoissa sekä audiovisuaalisen journalismin teknistä toteuttamista ja dramaturgiaa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät, harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten tehtävien, harjoitustehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee audiovisuaalisen ilmaisun perusteet ja osaa soveltaa niitä journalistiseen televisio- ja verkkovideoilmaisuun
- osaa toimittaa, kuvata, äänittää ja editoida verkkovideon
- osaa tv-uutisen perusformaattien (sähke, sähkekommentti, uutisinsertti) rakenteen ja tekemisen
- hallitsee tv-uutislähetyksen rakenteen ja taiton.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA012 Radiojournalismi

Kirjallisuus

  • Barnas & White 2013. Broadcast news: Writing, reporting, and producing (6. painos)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde