HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- Itsetuntemuksesta hyvinvointia
- Tunteiden säätely ja hyvinvointi
- Vuorovaikutuksen kuorma ja keveys
- Lukeminen ja kirjoittaminen yliopisto-opiskelun perustaitona
- Arki haltuun palanen kerrallaan
- Realistisella ajankäytöllä stressi hallintaan
- Hyvinvoinnin riskitekijät

Suoritustavat

- Luento-opetukseen osallistuminen 14 t (läsnäolovelvollisuus),
- Kirjalliset tehtävät (2 tehtävää + alku- ja lopputehtävä)

Arviointiperusteet

Kurssin arvioiminen hyväksytyksi edellyttää:
- kahden kirjallisen tehtävän tekemistä
- luento-opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistumista
- kahden luentoihin sidotun tehtävän tekemistä

Kurssi arvioidaan hylätyksi, jos:
- kaikkia kirjallisia tehtäviä ei ole tehty hyväksytysti,
- luento-opetukseen ei ole osallistuttu TAI poissaoloa ei ole korvattu korvaavalla tehtävällä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
- opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
- opiskelija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään haasteellisia tilanteita ennalta sekä ratkaisemaan mahdollisia ongelmia
- opiskelijalla on keinoja vahvistaa itsetuntemustaan ja soveltaa itsetutkiskelua sekä hyvinvoinnissa että opiskelussa
- opiskelija ymmärtää työn ja levon merkityksen opiskelukyvylle
- opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta

Oppimateriaalit

- Luentodiat
- Luentoihin liittyvä oheismateriaali
- Tehtäviin liittyvä oheismateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde