VIEA010 Tutkimuskurssi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään viestinnän ja median tutkimuksen käytänteisiin ja tutkimusmenetelmiin.

Suoritustavat

Luennot ja oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% osallistumista luentotapaamisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ominaispiirteet
- osaa hahmottaa tutkimusongelman ja muodostaa tutkimuskysymyksiä
- ymmärtää tutkimusprosessin vaiheet sekä tuntee erilaisia aineistonkeruun ja analysoinnin tapoja
- ymmärtää tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteerit
- tuntee tutkimuseettiset periaatteet ja motivoituu noudattamaan niitä.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)

Kirjallisuus

  • Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013. Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät
  • Tracy 2013. Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact
  • Reinard, Introduction to communication research (4. painos)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde