JOUAIN Journalistiikan aineopinnot (60 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Journalistiikan aineopintojen painopisteenä on journalistinen ja tutkimuksellinen tiedon hankinta, arvioiminen ja esittäminen. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee omakohtaisesti journalistisen profession ja sen ajankohtaiset haasteet sekä kykenee arvioimaan journalismin roolia ja merkitystä yhteiskunnassa.

Journalistiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- omaa valmiudet toimia journalistisissa tehtävissä monimediaisessa ympäristössä
- kykenee kriittis-analyyttiseen tiedon hankintaan, arviointiin ja luomiseen
- osaa työskennellä journalistisissa tiimeissä
- tuntee median, journalismin ja viestinnän tutkimuksen perusteet ja keskeiset menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tutkimuksessa.

Rakenne

Valitse kaikki (60 op)